SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

Loading...
TỔNG HỢP BÁO CÁO THÁNG
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI
    1. Nhiệm vụ triển khai của toàn đơn vị: - Nhiệm vụ theo Thông báo kết luận giao ban: - Nhiệm vụ theo Kế hoạch và đột xuất:
2. Chi tiết triển khai của từng phòng, bộ phận
III. ĐÁNH GIÁ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
V. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁN BỘ
VI. Kế hoạch triển khai trong tháng tới (Tháng 05-2024)
VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT