SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

Loading...
ĐĂNG KÝ NGÀY NGHỈ
Tháng 04 năm 2024
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN
01
Chưa đăng ký
02
Chưa đăng ký
03
Chưa đăng ký
04
Chưa đăng ký
05
Chưa đăng ký
06
Chưa đăng ký
07
Chưa đăng ký
08
Chưa đăng ký
09
Chưa đăng ký
10
Chưa đăng ký
11
Chưa đăng ký
12
Chưa đăng ký
13
Chưa đăng ký
14
Chưa đăng ký
15
Chưa đăng ký
16
Chưa đăng ký
17
Chưa đăng ký
18
Chưa đăng ký
19
Chưa đăng ký
20
Chưa đăng ký
21
Chưa đăng ký
22
Chưa đăng ký
23
Chưa đăng ký
24
Chưa đăng ký
25
Chưa đăng ký
26
Chưa đăng ký
27
Chưa đăng ký
28
Chưa đăng ký
29
Chưa đăng ký
30
Chưa đăng ký
Tháng 04 năm 2024
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN
01
Chưa đăng ký
02
Chưa đăng ký
03
Chưa đăng ký
04
Chưa đăng ký
05
Chưa đăng ký
06
Chưa đăng ký
07
Chưa đăng ký
08
Chưa đăng ký
09
Chưa đăng ký
10
Chưa đăng ký
11
Chưa đăng ký
12
Chưa đăng ký
13
Chưa đăng ký
14
Chưa đăng ký
15
Chưa đăng ký
16
Chưa đăng ký
17
Chưa đăng ký
18
Chưa đăng ký
19
Chưa đăng ký
20
Chưa đăng ký
21
Chưa đăng ký
22
Chưa đăng ký
23
Chưa đăng ký
24
Chưa đăng ký
25
Chưa đăng ký
26
Chưa đăng ký
27
Chưa đăng ký
28
Chưa đăng ký
29
Chưa đăng ký
30
Chưa đăng ký
THỐNG KÊ TỔNG SỐ NGÀY NGHỈ CÁN BỘ TRONG THÁNG
TT Họ và tên Bộ phận Ngày nghỉ Buổi nghỉ Lý do
Họ tên Bộ phận Ngày nghỉ Buổi nghỉ Lý do